×

Algemene voorwaarden

 

 • Leveringen boven de € 60 (excl. btw) kosteloos op een door u aangegeven adres bezorgd (binnen Nederland). Dit geldt voor alle leveringen die direct via iDeal of voor levering per overboeking betaald worden (niet voor leveringen op factuur)
 • Bij leveringen via PostNL worden altijd verzendkosten in rekening gebracht. 
 • Bij leveringen op factuur geldt dat orders boven de € 120 (excl. btw) kosteloos op een door u aangegeven adres bezorgen worden (binnen Nederland). 
 • U heeft een bedenktijd van 14 dagen na aanschaf van producten op onze website.
 • Wanneer u zich dus bedenkt, mag u uw artikelen binnen 14 dagen op eigen kosten terug sturen vanaf de dag dat u het product thuis heeft gekregen.
 • Alle prijzen staan vermeld exclusief 6% of 21% BTW.
 • Wij streven ernaar uw order binnen 48 uur te bezorgen(exclusief weekeinde.) Indien een artikel niet leverbaar is wordt dit kosteloos nagezonden. 
 • "UA" (uitsluitend apotheek) gemerkte medicijnen worden door ons via een gelieerde apotheek geleverd, zo ook de recept plichtige.
 • "OA" (op aanvraag)
  Voor extreem grote aantallen kunnen in sommige gevallen speciale prijzen worden aangeboden.

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
van: Medicsafe BV te Lijnden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam nummer 56568193 op 20-08-2015

Artikel 1: Toepasselijkheid 

 1. Met in achtneming van eventuele wijzigingen of aanvullingen als vermeld in onze geldende prijscourant maken deze voorwaarden deel uit van elke met ons te sluiten of gesloten overeenkomst, waaronder die welke voor Medicsafe in beginsel de verplichting tot levering van zaken meebrengt. Door het aangaan van een dergelijke overeenkomst met, alsmede door, het bestellen van zaken bij Medicsafe, aanvaardt de afnemer deze voorwaarden als bindend. Afwijkende of aanvullende bedingen en algemene voorwaarden van afnemers verbinden Medicsafe slechts na haar uitdrukkelijke, schriftelijke akkoordbevinding.

Artikel 2: Aanbiedingen, orders, speciale aanmaak. 

2.1 Alle aanbiedingen van Medicsafe zijn vrijblijvend. Tot uitvoering van een order is Medicsafe eerst verplicht na schriftelijke orderbevestiging en vervulling van de daarbij gestelde voorwaarden. 

2.2 Bij verschil tussen order en orderbevestiging is deze laatste beslissend, tenzij de afnemer over het verschil binnen 5 werkdagen na de datum van de orderbevestiging klaagt, in welk geval Medicsafe niet gebonden zal zijn voordat zij de order opnieuw heeft bevestigd.

2.3 Bij speciale aanmaak is Medicsafe gerechtigd tot 10% meer of minder dan het bestelde te leveren en dienovereenkomstig te factureren.

2.4 Voor zover in haar geldende prijscourant niet anders is vermeld, kunnen orders met een netto factuurwaarde lager dan € 120,00 door Medicsafe slechts worden uitgevoerd onder bijberekening van een de gemaakte vrachtkosten.

Artikel 3: Vertegenwoordiging 

3 Alle afspraken, toezeggingen en verklaringen van medewerkers van Medicsafe - daaronder begrepen de zogeheten vertegenwoordigers in de buitendienst - zijn voor Medicsafe slechts bindend na haar schriftelijke bevestiging.

Artikel 4: Levering en risico 

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn termijnen van levering nimmer aan te merken als fatale termijn.Bij niet tijdig levering dient Medicsafe schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

4.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 geldt als plaats van levering - ook bij levering franco huis - steeds de fabriek of opslagplaats van waaruit de zaken worden verzonden. De zaken reizen vandaar voor risico en - behoudens bij aflevering franco huis - ook voor rekening van de afnemer.

Artikel 5: Betaling 

5.1 Betaling dient, zonder schuldvergelijking of eigenmachtige korting, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum door storting of overschrijving op één der op de factuur vermelde rekeningen, of contant ten kantore van Medicsafe.

5.2 Medicsafe is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, de zaken onder rembours te verzenden, alsmede bestaande kredietfaciliteiten met onmiddellijke ingang op te zeggen.

5.3 In geval een order in gedeelten wordt geleverd, is Medicsafe gerechtigd voor elke deellevering afzonderlijk te factureren.

5.4 Overeengekomen bonusvergoedingen en/of kwantumkortingen zijn eerst opeisbaar, zodra alle bedragen waarover de vergoeding/korting is berekend, door de afnemer zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling is de afnemer, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag over het openstaande bedrag vertragingsrente verschuldigd naar een percentage gelijk aan dat van de wettelijke rente, verhoogd met 2%. Alle (buiten) gerechtelijke kosten, die door Medicsafe met de invordering zijn gemoeid, komen voor rekening van de nalatige afnemer, ook voor zover de kosten hoger (zullen) zijn dan, of naar hun aard niet begrepen zijn in, de door de rechter naar gebruikelijke maatstaven vastgelegde proceskosten.

5.5 De buitengerechtelijke kosten worden bij deze gefixeerd op 15% van de eerste € 2500; 10% over de volgende € 2500; 5% over de volgende € 5000; over de volgende € 190.000; 0,5% over het meerdere van de vordering inclusief lopende rente - met als minimum € 40,00.

Artikel 6: Opschorting en ontbinding 

6.1 Medicsafe heeft, indien de afnemer tekortschiet of indien Medicsafe redelijkerwijs mag verwachten dat de afnemer zal tekortschieten in de nakoming van enige tussen Medicsafe en de afnemer gesloten overeenkomst, het recht zonder voorafgaande sommatie of ingebrekestelling:

 1. a) van de afnemer voor alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten betaling vooraf, dan wel onmiddellijke betaling bij levering, dan wel behoorlijke zekerheidsstelling voor betaling te vorderen;
 2. b) haar verplichtingen uit overeenkomsten met de afnemer (tevens zijnde de aanmaak en/of bewerking van de voor levering bestemde zaken) op te schorten, onverminderd het recht van Medicsafe gelijktijdig of latere zekerheidsstelling voor de betaling te vorderen.
 3. c) zonder rechterlijke tussenkomst de betreffende koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk voor zover de koopovereenkomst nog niet is uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden;
 4. d) zonder rechtelijke tussenkomst alle met de afnemer gesloten en lopende koopovereenkomsten te aanzien waarvan de afnemer in gebreke is, geheel of gedeeltelijk, voor zover nog niet uitgevoerd met onmiddellijke ingang te ontbinden.

6.2 Bij tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de afnemer - met name als het om speciale aanmaak gaat - kan Medicsafe aanspraak maken op schadevergoeding waaronder begrepen de kosten, rente en kosten voor opslag als bedoeld in artikel 4.

6.3 Ingeval van een faillissementsaanvraag, faillissement, surseance of liquidatie van c.q. beslaglegging onder de afnemer zullen alle vorderingen van Medicsafe op de afnemer terstond ten volle opeisbaar zijn, onverminderd het recht van Medicsafe overeenkomstig het gestelde in 6.1.

Artikel 7: Overmacht 

7.1 Onder overmacht wordt in deze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van Medicsafe onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover niet reeds begrepen, beperkende overheidsmaatregelen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere storingen in het bedrijf van Medicsafe, almede de onmogelijkheid van nakoming van de overeenkomst als gevolg van tekortkomingen van de door Medicsafe ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen en/of zaken.

7.2 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst tengevolge van overmacht is Medicsafe gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Medicsafe bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

7.3 Nakoming van één of meer gevallen onder omstandigheden als hiervoor omschreven, tast niet het recht aan in volgende gevallen van de bevoegdheid tot ontbinding gebruik te maken.

Artikel 8: Retourzendingen en klachten 

8 Medicsafe zal geen retourzendingen aanvaarden, waarmee zij niet vooraf uitdrukkelijk heeft ingestemd. Klachten betreffende de levering moeten binnen 14 dagen na leveringsdatum schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend en de betrokken zaken moeten in alle opzichten ongewijzigd ter beschikking van Medicsafe worden gehouden. Indien de zaken zichtbare schade hebben, dan wel naar aard of hoeveelheid zichtbaar niet in overeenstemming zijn met de specificatie vermeld op het ontvangstbewijs c.q. de vrachtbrief, moet de schade respectievelijk de afwijking bovendien door de afnemer worden vermeld op het bij levering te ondertekenen document. Bij niet-naleving van deze bepalingen, vervallen de eventuele aanspraken van de afnemer jegens Medicsafe. Door indiening van een klacht wordt de betalingsverplichting van de afnemer niet geschorst. Indien een op juiste wijze ingediende klacht gegrond is, zal Medicsafe uitsluitend verplicht zijn tot aanvullende of verbeterde levering dan wel - te hare keuze - tot terugbetaling c.q. creditering van de afnemer voor het niet of ondeugdelijk geleverde gedeelte.

Artikel 9: Aansprakelijkheid 

9.1 Mededelingen door of namens Medicsafe betreffende de kwaliteit, samenstelling, gebruiksaanwijzing, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen enzovoort van de zaken en adviezen, worden slechts gegeven naar beste weten en op grond van ervaring in de praktijk, doch zonder enige garantie en met uitsluiting van elke aansprakelijkheid aan de zijde van Medicsafe, voor welke schade dan ook, met inbegrip van door derden geleden schade.

9.2 De afnemer is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde zaken strikt in acht te nemen.

9.3 De afnemer is verplicht de zaken en emballage bij binnenkomst of anders zo spoedig mogelijk en in de mate waarin dit in redelijkheid en/of volgens gebruik van hem kan worden verlangt, te controleren.

9.4 Medicsafe is evenmin aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, wegens niet, niet tijdig of niet behoorlijke levering of de vermelding of het gebruik van symbolen als vastgesteld door de European Article Numbering Association (E.A.N.)

9.5 Voor zover Medicsafe met inachtneming van het bovenstaande voor schade aansprakelijk mocht zijn, is haar vergoedingsplicht beperkt tot ten hoogste de netto factuurwaarde van de betrokken zaken.

9.6 De bepalingen van artikel 9 lid 1 t/m 5 zijn niet van toepassing op rechtstreekse aanspraken van benadeelden als bedoeld in de artikelen 6:185 t/m 6:193 Burgerlijk Wetboek. Indien Medicsafe en haar afnemer op grond van die artikelen beide, al dan niet hoofdelijk, voor door een benadeelde geleden schade aansprakelijk zijn, kan de afnemer de door haar of hem aan de benadeelde betaalde schadevergoeding niet op Medicsafe verhalen. Uitsluiting van dit verhaalsrecht geldt niet, indien de door de benadeelde aangesproken afnemer het product niet gebruikt in de uitvoering van zijn/haar beroep of bedrijf of tussen die afnemer en Medicsafe anders in overeengekomen.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud 

10.1 De door Medicsafe aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Medicsafe zolang de afnemer de verschuldigde prijs, rente en kosten ter zake van alle geleverde of te leveren zaken niet heeft betaald. Onder kosten wordt mede verstaan de vorderingen die Medicsafe op de afnemer heeft wegens tekortschieten in de nakoming van met deze gesloten overeenkomsten ter zake van geleverde of te leveren zaken. De afnemer dient de door Medicsafe geleverde zaken, zolang deze zaken eigendom zijn van Medicsafe, apart en duidelijk herkenbaar op te slaan.

10.2 De afnemer is bevoegd om binnen het kader van een normale bedrijfsvoering over de door Medicsafe geleverde zaken te beschikken en deze te vervreemden. Op verlangen van Medicsafe is de afnemer gehouden in geval van zodanige beschikking of vervreemding op de vorderingen die hij hieruit op derden verkrijgt een stil pandrecht te vestigen ten behoeve van Medicsafe.

10.3 Indien de afnemer tekort schiet in de nakoming van zijn verplichting uit de met Medicsafe gesloten overeenkomst(en) of, indien Medicsafe goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, is Medicsafe bevoegd de van afnemer geleverde zaken terug te (doen) nemen en daartoe de plaats van opslag te (doen) betreden. Met name - doch niet uitsluitend - bestaat dit recht indien de afnemer surseance van betaling is verleend, indien het faillissement van de afnemer is aangevraagd of uitgesproken, of indien de afnemer enige betalingsregeling met zijn of meer zijner crediteuren heeft.

10.4 Indien derden rechten pretenderen ten aanzien van door Medicsafe aan de afnemer geleverde, doch niet betaalde zaken, dient de afnemer Medicsafe hiervan, binnen 24 uur nadat hij hiervan kennis heeft genomen, op de hoogte te stellen. Medicsafe is in dat geval gerechtigd om de betreffende zaken bij de afnemer weg te (laten) halen, terug te nemen en deze elders op te slaan.

10.5 De kosten voor opslag en terugname als bedoeld in 10.3 en 10.4 komen voor rekening van de afnemer.

10.6 Bij elke terugneming van zaken als hiervoor bedoeld, zal de afnemer door Medicsafe worden gecrediteerd voor de waarden die - dit ter beoordeling van Medicsafe - aan de zaken worden toegekend, verminderd met alle op de terugneming gevallen kosten, onverminderd het recht van Medicsafe op vergoeding van daaruit voor haar voortvloeiende schade.

Artikel 11: Prijzen, emballage, pallets e.d. 

11.1 Alle door Medicsafe gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW.

11.2 Alle prijzen gelden voor levering af fabriek, magazijn en zijn inclusief emballage, daaronder niet begrepen voor herhaald gebruik bestemde leveringshulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld pallets. Medicsafe is gerechtigd voor de hulpmiddelen statiegeld te berekenen, hetwelk eerst aan de afnemer zal worden terugbetaald, indien en voor zover de hulpmiddelen in onbeschadigde toestand door Medicsafe zijn teruggenomen. De afnemer is verplicht de hulpmiddelen zo spoedig mogelijk aan Medicsafe ter beschikking te stellen.

Artikel 12: Door- resp. aflevering 

12.1 Het is de afnemer verboden de zaken aan derden door- resp. af te leveren in gewijzigde staat en/of verpakking.

12.2 De afnemer is verplicht ervoor te zorgen dat deze bepaling ook zal worden bedongen en nageleefd bij verdere verhandeling van de betrokken zaken.

12.3 Bij niet-naleving van deze bepaling door de afnemer, heeft Medicsafe de bevoegdheid met de afnemer lopende overeenkomsten te annuleren en de afnemer van verdere leveranties uit te sluiten, onverminderd haar overige rechten op grond van de overeenkomsten en de Wet.

Artikel 13: Geldigheid 

13 Indien een der bepalingen van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden door de rechter wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van kracht.

Artikel 14: Geschillen 

14 Op alle met Medicsafe gesloten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. Voor zover de Wet dit toelaat en Medicsafe geen andere bevoegde Rechter verkiest, zullen alle geschillen, die uit met Medicsafe gesloten overeenkomsten voortvloeien, worden berecht door de bevoegde Rechter te Amsterdam. 

NB: Wij hanteren voor de levering van Therapeutische Elastische Kousen bovendien de FITEK  • RAPTOR

  NIEUW IN NEDERLAND

  Bekijk hier

 • Verhuur service

  Huur een massagetafel voor een dag of langer

  Bekijk hier

Onze merken

Compeed
Compeed
Chemodis
Chemodis
CureTape
CureTape
Fit-balsem
Fit-balsem
Fysio Holland
Fysio Holland
Hansaplast
Hansaplast

Wilt u mij wat vragen?

Neem dan nu contact met ons op

 

Bel ons: +31 20 610 4929
We zijn elke werkdag te bereiken van
08:30 tot 17:00 uur

Mail ons
We reageren op werkdagen binnen 24 uur

 Stuur een email

 

     Niet alleen online, ook een echte winkel

 

     14 dagen retourgarantie

 

     Meer dan 30 jaar ervaring